Privatlivspolitik

September 2023

Denne politik beskriver, hvordan Next Mobility samarbejdet (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig og kontaktinformation

Next Mobility samarbejdet udgøres af følgende forhandlere, som alle er selvstændige juridiske enheder:

Next Mobility Ribe A/S (VW og Skoda Ribe), cvr: 62639717, adresse: industrivej 1, 6760 Ribe, kontaktop-lysninger: 75420600

Next Mobility Aabenraa A/S (VW Aabenraa, AUDI Service), cvr: 40445536, adresse: tøndervej 58, 6200 Aabenraa, kontaktoplysninger: 74621212

Next Mobility Sønderborg A/S (VW Sønderborg), cvr: 40445765, adresse: ringgade 211, 6400 Sønderborg, kontaktoplysninger: 74421160

Brdr. Schmidt ApS (Skoda Aabenraa), cvr: 20595485, adresse: langebro 15, 6200 Aabenraa, kontaktoplys-ninger: 74633636

Next Mobility Tønder A/S (VW og Skoda Tønder), cvr: 39632217, adresse: ribe landevej 55, 6270 Tønder, kontaktoplysninger: 74721012

Next Mobility Haderslev A/S (VW Haderslev), cvr: 27918395, adresse: gammel christiansfeldvej 76, 6100 Haderslev, kontaktoplysninger: 74524100

Next Mobility Svendborg A/S (VW og Skoda Svendborg), cvr: 44322560, adresse: englandsvej 1, 5700 Svendborg, kontaktoplysninger: 62221505


Hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via ovenstående kon-taktinformationer.

Vi behandler personoplysninger om kunder og andre personer i forskellige situationer, som vi har beskre-vet nærmere nedenfor. Sidst i politikken finder du en beskrivelse af dine generelle rettigheder.

1. Salg, leje og leasing
2. Finansiering og leasing
3. Eftersalg
4. Opfølgning og serviceindkaldelser
5. Markedsføring og konkurrencer
6. Brug af vores hjemmeside

Behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af cookies på vores hjemmeside fremgår af vores cookiepolitik – https://www.vw-ribe.dk/Cookiepolitik/

 

1. SALG, LEJE OG LEASING

Formål med behandling af personoplysninger
• Personoplysninger anvendes til at udarbejde tilbud på køretøjer, som du har anmodet om, til bestilling af køretøjer hos fabrikkerne, til salg og indregistrering af køretøjer, til vurdering af køretøjer, til forsik-ring af køretøjer, samt til brug for udarbejdelse af køresedler i forbindelse med prøveture efter an-modning fra dig
• Personoplysninger anvendes til administration af udlejning af køretøjer, herunder med henblik på at kunne opfylde aftalen med lejeren
• Personoplysninger anvendes til eksport af køretøjer, levering/afhentning og klargøring af køretøjer samt til transport og flytning af bestilte køretøjer
• Personoplysninger anvendes til kreditvurdering i forbindelse med kontooprettelser
• Personoplysninger anvendes til generel kommunikation og support i forbindelse med levering af vores ydelser, samt understøttelse af vores relation til dig
• Videoovervågning: Der kan af hensyn til sikkerhed og kriminalitetsforebyggelse være videoovervåg-ning på vores lokationer
• Statistik: Personoplysninger anvendes derudover til at udarbejde interne statistikker over solgte køre-tøjer

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
• Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kørekort, kundenummer, foto/video, sygesikringsbevis, under-skrift, ordrenummer, CPR-nr.
• Oplysninger om købte eller lejede køretøjer/produkter, herunder registreringsnummer, registreringsat-test, stelnummer, oplysninger om og evt. billede af det købte eller lejede produkt, eventuel lejeperiode, skader på køretøjet, ulykker og havari som køretøjet er involveret i og øvrige oplysninger, der følger den individuelle aftale
• Erklæring om vanvidskørsel
• Oplysninger om evt. gæld i bilen, fakturadata, din oplevelse, tekniske data fra din bil
• Betalingsoplysninger, forsikringsoplysninger, stillingsbetegnelse, oplysninger om registrering i kreditop-lysningsbureau.
• Billeder fra videoovervågning

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:
• Overtrædelse af strafbelagt lovgivning, herunder færdselsloven, i forbindelse med prøvekørsler.

Andre oplysninger:
• Derudover kan der i visse tilfælde ske behandling af yderligere personoplysninger af mere privat ka-rakter, herunder oplysninger om fritidsinteresser, ferierejser og andre oplysninger, som du vælger at give os. Vi skal understrege, at vi ikke aktivt efterspørger disse oplysninger og således kun behandler dem i det omfang, du frivilligt vælger at dele sådanne oplysninger med os.

Hvor får vi oplysningerne fra
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig
• Offentlige myndigheder, herunder politiet, i tilfælde af evt. overtrædelse af færdselsloven under prø-vekørsel,
• Banker og finansieringsinstitutter (oplysninger om restgæld i køretøjer, vi køber)
• Kreditoplysningsbureauer
• Forsikringsselskaber vi har tegnet forsikring hos

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:
• Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
• Artikel 6.1.c (nødvendig for at vi kan overholde en retlig forpligtelse). De retlige forpligtelser i denne forbindelse følger af Lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017 om registrering af køretøjer, § 7d, samt Bekendtgørelse nr. 992 af 27/06/2022 om udlejning af motorkøretøjer uden fører, §§ 4-6.
• Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os).
De legitime interesser der forfølges, er
o vores interesse i at sikre, at vi kan levere en god service til dig, herunder at vi løbende kan forbedre vores service på baggrund af tilbagemeldinger fra dig
o vores interesse i at kunne tilbyde dig betalings- og kreditvilkår, der er tilpasset din økonomiske situ-ation
o vores interesse i at kunne kommunikere effektivt med dig, herunder at kunne målrette markedsfø-ring og anden kommunikation i forhold til dine interesser
o vores interesse i at føre statistikker over solgte biler m.m. til internt brug
• Artikel 10, jf. § 8 i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffe-domme
• § 11 i databeskyttelsesloven vedrørende CPR-numre

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Fabrikkerne, hvor køretøjer produceres
• Koncernselskaber
• Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører.
• Samarbejdspartnere, herunder til bilvurdering, tilfredsundersøgelser, ekstern klargøring af biler, en-grosopkøbere, leasingselskaber, mellemhandlere, transportfirmaer.
• Finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed, herunder banker og finansieringsselskaber
• Forsikringsselskaber vi har tegnet forsikring af køretøjer hos
• Offentlige myndigheder, herunder SKAT
• Politi og parkeringsselskaber i forbindelse med bøder og afgifter relateret til din brug af en lejebil
• Rådgivere

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
• Vi opbevarer oplysninger om dig så længe du er aktiv kunde hos os. Vi betragter dig som aktiv kunde så længe, vi inden for de seneste tre år har været i kontakt med dig. Oplysninger om dig slettes, når du ikke har været aktiv kunde i et år; altså 4 år efter vores seneste kontakt med dig.
Undtagelser:
o Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares som minimum i overens-stemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registrerin-gen vedrører, uanset at dit kundeforhold måtte ophøre inden da
o Køresedler (oplysninger om prøveture) opbevares i 5 år
o Oplysninger om biler opbevares dog i hele bilens levetid
o Lejekontrakt i forbindelse med leje af bil gemmes i 5 år
o Videooptagelser slettes efter 30 dage

2. FINANSIERING OG LEASING

Formål med behandling af personoplysninger
• Personoplysninger anvendes til at indhente tilbud og bistå dig med indgåelse af aftaler med finansie-rings- og leasingselskaber om finansiering, herunder leasing af køretøjer, eksport af køretøjer, leve-ring/afhentning og klargøring af køretøjer samt til transport og flytning af bestilte køretøjer. Vi indsam-ler alene disse oplysninger med henblik på videregivelse til finansierings- og leasingselskaber.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
• Navn, adresse, email, telefonnummer, kørekort, sygesikringsbevis, underskrift, CPR-nr.
• Registreringsnummer, registreringsattest, stelnummer, oplysninger om det leasede produkt, fakturada-ta.
• Civilstand, hustandsoplysninger, betalingsoplysninger, oplysninger om din økonomi, forsikringsoplys-ninger, stillingsbetegnelse.

Hvor får vi oplysningerne fra
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:
• Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gen-nemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
• Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser for os).
De legitime interesser der forfølges, er
o at kunne bistå dig med indgåelsen af aftaler med finansierings- og leasingselskaber om finan-siering
• § 11 i databeskyttelses¬loven vedrørende CPR-numre

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Finansierings- og leasingselskaber

Opbevaring
Oplysningerne slettes når det er bekræftet, at finansierings- eller leasingselskabet har modtaget oplysnin-ger.

3. EFTERSALG

Formål med behandling af personoplysninger
• Personoplysninger anvendes til udarbejdelse af tilbud, værkstedsbesøg, service, syn af køretøjer, re-paration af køretøjer, aflevering af køretøjer, bilopbevaring, transport af køretøjer, mobilitetsservice og vejhjælp samt bestilling og opbevaring af hjul
• Personoplysninger anvendes til kreditvurdering i forbindelse med kontooprettelser
• Personoplysninger anvendes til levering af lejebiler samt brug af demobiler, da der kan ske overvåg-ning af din placering i forbindelse med brug heraf
• Videoovervågning: Der kan være af hensyn til sikkerhed og kriminalitetsforebyggelse være videoover-vågning på vores lokationer

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
• Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kundenummer, ordrenummer, kørekort, betalingsoplysninger.
• Registreringsnummer, stelnummer, registreringsattest, oplysninger om bilens tilstand, billeder af bilen, tekniske data fra bilen, din geografiske placering i forbindelse med leje- og demobiler.
• Oplysninger om registrering i kreditoplysningsbureau (kun i forbindelse med kontooprettelse).
• Forsikringsoplysninger, taksatorrapporter, kundens oplevelse.
• Billeder fra videoovervågning

Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme
• Overtrædelse af strafbelagt lovgivning, i tilfælde af overtrædelse af færdselsloven under prøvekørsler, samt i de tilfælde, hvor sådanne personoplysninger oplyses af forsikringsselskaber i forsikringssager, hvor vi udfører reparationer.

Hvor får vi oplysningerne fra
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig
• Fra fabrikkerne (køretøjsproducenterne)
• Forsikringsselskaber
• Redningsvirksomheder
• Politiet
• Kreditoplysningsbureauer

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag
• Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
• Artikel 6.1.c (nødvendig for at vi kan overholde en retlig forpligtelse). De retlige forpligtelser i denne forbindelse følger af Lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017 om registrering af køretøjer, § 7d, samt Bekendtgørelse nr. 992 af 27/06/2022 om udlejning af motorkøretøjer uden fører, §§ 4-6.
• Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os).
De legitime interesser der forfølges, er
o vores interesse i at sikre, at vi kan levere en god service til dig, herunder at vi løbende kan forbedre vores service på baggrund af tilbagemeldinger fra dig
o vores interesse i at kunne tilbyde dig betalings- og kreditvilkår, der er tilpasset din økonomiske situation
o vores interesse i at kunne kommunikere effektivt med dig, herunder at kunne målrette mar-kedsføring og anden kommunikation i forhold til dine interesser
o vores interesse i at føre statistikker over solgte biler m.m. til internt brug
o vores interesse i at forebygge kriminalitet og sikre, at der er trygt og sikkert at færdes på vo-res lokationer
• Artikel 10, jf. § 8 i databeskyttelsesloven vedrørende oplysninger om strafbare forhold og straffedomme

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Fabrikkerne, hvor køretøjerne produceres
• Koncernselskaber
• Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører, dækhoteller.
• Samarbejdspartnere, herunder leasingselskaber, klargøringsfirmaer, transportfirmaer, forsikringssel-skaber, redningsvirksomheder, autolakerer m.m.
• Finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed, herunder forsik-ringsselskaber.
• Politi og parkeringsselskaber i forbindelse med bøder og afgifter relateret til din brug af en lejebil

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
• Vi opbevarer oplysninger om dig så længe du er aktiv kunde hos os. Vi betragter dig som aktiv kunde så længe, vi inden for de seneste tre år har været i kontakt med dig. Oplysninger om dig slettes, når du ikke har været aktiv kunde i et år; altså 4 år efter vores seneste kontakt med dig.
Undtagelser:
o Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares som minimum i overens-stemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registrerin-gen vedrører, uanset at dit kundeforhold måtte ophøre inden da
o Køresedler (oplysninger om prøveture) opbevares i 5 år
o Oplysninger om biler opbevares dog i hele bilens levetid
o Videooptagelser slettes efter 30 dage

4. OPFØLGNING OG SERVICEINDKALDELSER

Formål med behandling af personoplysninger
• Personoplysninger anvendes til opfølgning på salg, leje eller leasing og værkstedsbesøg via kundetil-fredsundersøgelser
• Personoplysninger anvendes til at udsende serviceindkaldelser samt til at kontakte dig for at oplyse om udløb af garanti
• Der kan af hensyn til sikkerhed og kriminalitetsforebyggelse være videoovervågning på vores lokalite-ter
• Personoplysninger anvendes med henblik på at efterleve gældende EU-lovgivning om indsamling og indberetning af data om personbilers og lette erhvervskøretøjers brændstof- og energiforbrug på fa-brikanten, EU-Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur (EEA). Vi indsamler oplysningerne om brændstof- og energiforbrug samt bilens identifikationsnummer (VIN-nummer / stelnummer) i forbin-delse med, at køretøjet indleveres til service, reparation eller andre former for indgreb.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
• Navn, adresse, e-mail, kundenummer, stelnummer, telefonnummer, din oplevelse, oplysninger om det købte produkt, fakturaoplysninger, brændstof- og energiforbrug, oplysninger om garanti, registre-ringsattest samt registrerings- og kontonummer til bank til brug for overførsel af kompensation.

Hvor får vi oplysningerne fra
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig
• Fra fabrikkerne (køretøjsproducenterne)
• Koncernselskaber

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag
• Artikel 6.1.a (samtykke)
• Artikel 6.1.b. (nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakt, som du er part i)
• Artikel 6, stk. 1, litra c (nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvar-lige). Vi er forpligtet til at indberette data om brændstof- og energiforbrug iht. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2021/392 artikel 9(2)
• Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os.)
Den legitime interesse der forfølges, er
o vores interesse i opfølgning på salg og værkstedsbesøg og heraf følgende forretningsudvikling

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Fabrikkerne, hvor køretøjerne produceres
• Koncernselskaber
• Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører.
• Samarbejdspartnere, herunder i forbindelse med tilfredshedsundersøgelser
• EU-Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
• Vi opbevarer oplysninger om dig så længe du er aktiv kunde hos os. Vi betragter dig som aktiv kunde så længe, vi inden for de seneste tre år har været i kontakt med dig. Oplysninger om dig slettes, når du ikke har været aktiv kunde i et år; altså 4 år efter vores seneste kontakt med dig.
• Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares som minimum i overens-stemmelse med bogføringslovens regler; dvs. 5 år fra udgangen af det regnskabsår, registreringen vedrører, uanset dit kundeforhold måtte ophøre inden da
• Oplysninger om brændstof- og energiforbrug opbevares indtil disse data er blevet overført til fabri-kanten, EU-Kommissionen og EEA i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2021/392
Undtagelser:
o Oplysninger om biler opbevares i hele bilens levetid
o Videooptagelse af køretøjer i forbindelse med værkstedsbesøg opbevares i 18 måneder
o Øvrige videooptagelser slettes efter 30 dage

5. MARKEDSFØRING OG KONKURRENCER

Formål med behandling af personoplysninger
• Personoplysninger anvendes til tilmelding til og afholdelse af events, kørekurser m.m. for kunder, samt til brug for presseture og udlån af pressebiler til journalister.
• Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommu-nikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevante nyheder, kampagner, tilbud, mv.
• Personoplysninger anvendes til markedsføring via sociale medier i forbindelse med events, køb af køretøjer m.m.
• Personoplysninger anvendes til deltagelse i konkurrencer, hvor vores produkt indgår i præmien

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
• Navn, adresse, e-mail, kundenummer, telefonnummer, CPR-nr., pasoplysninger, kørekort, dine interes-ser, evt. allergier, betalingsoplysninger, information om pårørende, billeder af bilen og evt. dig.
• Øvrige oplysninger du giver os i forbindelse med deltagelse i konkurrencer

Følsomme oplysninger:
• Helbredsoplysninger til brug for evt. særlig hensyntagen under arrangementer som afholdes af os.
Hvor får vi oplysningerne fra
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig
• Fra fabrikkerne (køretøjsproducenterne)
• Koncernselskaber

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag
• Artikel 6.1.a (samtykke)
• Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
• Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for os.)
Den legitime interesse, der forfølges, er
o vores interesse i at sikre en effektiv og relevant kommunikation med dig og en hensigtsmæs-sig tilrettelæggelse af vores aktiviteter på området.
• Artikel 9.2.a (samtykke)
• § 11 i databeskyttelses¬loven vedrørende CPR-numre

Modtagere
Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Fabrikkerne, hvor køretøjerne produceres
• Koncernselskaber
• Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører.
• Samarbejdspartnere, herunder rejsebureauer, flyselskaber, hoteller, m.m.

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
• Vi opbevarer oplysninger om dig så længe du er aktiv kunde hos os. Vi betragter dig som aktiv kunde så længe, vi inden for de seneste tre år har været i kontakt med dig. Oplysninger om dig slettes, når du ikke har været aktiv kunde i et år; altså 4 år efter vores seneste kontakt med dig.
Undtagelser:
o Oplysninger, der indgår i bogføringsmateriale (fakturaer mv.), opbevares som minimum i overens-stemmelse med bogføringslovens regler; dvs. fem år fra udgangen af det regnskabsår, registrerin-gen vedrører, uanset at dit kundeforhold måtte ophøre inden da
o Køresedler (oplysninger om prøveture) opbevares i 5 år
o Pasoplysninger og andre oplysninger indsamlet alene med henblik på din deltagelse i arrangemen-ter, der indebærer rejser og ophold arrangeret af os, slettes senest en måned efter arrangemen-tet er afholdt.
o Vi behandler dit navn og e-mail, så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev og i op til 2 år fra tilba-gekaldelse af samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra os
o Oplysninger indsamlet i forbindelse med konkurrencer slettes tre måneder efter konkurrencens løbetid. Oplysninger om præmiemodtager kan blive behandlet i længere tid, alt afhængigt af pro-duktet (præmien).

6. BRUG AF VORES HJEMMESIDE

Formål med behandling af personoplysninger
• Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi f.eks. til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside, kvalitetsformål og de ydelser, vi tilbyder
• Se nærmere om vores cookie politik på hjemmesiden https://www.vw-ribe.dk/Cookiepolitik/

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:
• IP-adresse, betalingsoplysninger, andre oplysninger for brug af hjemmeside
• Oplysninger indhentet i forbindelse med chat: navn, e-mail, telefonnummer og chatkorrespondance

Hvor får vi oplysningerne fra
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
• Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag
• Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser for os)
De legitime interesser, der forfølges, er:
o Vores interesse i at kunne levere de tjenester, som du har bedt om
o Vores interesse i at kunne videreudvikle og optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside
o Vores interesse i at kunne hjælpe og vejlede dig via vores chat

Modtagere
Vi kan dele dine oplysninger med:
• Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support og vareleverandører

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
• Vi gemmer IP-adresse og data om brug af hjemmesiden i op til 2 år, efter du sidst har besøgt hjemme-siden
• Oplysninger indhentet i forbindelse med chat opbevares i op til 6 måneder, efter du har kontaktet os på vores hjemmeside via chat


RETTIGHEDER

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:
• Ret til indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig
• Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
• Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
• Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen
• Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger
• Ret til at modtage de oplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
• Ret til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

• Vi benytter Microsoft 365, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se listerne over Microsofts underdatabehandlere på Microsofts hjemmeside her, her og her
• Derudover benytter vi Google – herunder Google Analytics, hvorfor der kan ske overførsel af per-sonoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se en liste over de lokationer, hvor Google kan be-handle dine personoplysninger her.
• Vi kan desuden udveksle data med sociale medier, herunder når vi sætter 3. parts cookies eller i øvrigt videregiver data til disse. I så fald kan der potentielt også ske overførsel af personoplysnin-ger til lande udenfor EU afhængigt af det pågældende sociale medie.
• Endelig benytter vi Salesforce, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande uden-for EU
• I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-Kommissionen som et såkaldt ”sikkert tredjeland”, og el-lers sker overførslen på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os på kontaktinformationerne anført først i denne politik

AUTOMATISKE AFGØRELSER, HERUNDER PROFILERING

• Vi bruger profilering til at kunne tilbyde dig bestemte ydelser og produkter, der opfylder dine præ-ferencer og interesser ift. markedsføringsformål. Du har ret til at gøre indsigelse mod profilerin-gen. Du kan gøre indsigelse via vores kontaktformular ovenfor
• Med automatiserede beslutninger bruger vi vores systemer til at træffe beslutninger baseret på de oplysninger, vi har om dig. Automatiserede beslutninger gør det muligt for os at sikre, at vores beslutninger er hurtige, fair, effektive og korrekte baseret på de oplysninger, har vi registreret.